بی‌توجهی به آبخوان‌های زیرزمینی مناطق پسته‌خیز سبب شده است تا برخی پژوهشگران هزینه فایده آن را چندان مناسب نبینند؛ چرا که آیندگان را در نظر نگرفته است. ...

سردبیر «پسته پرس» از اهداف، ماموریت، ضرورت تولید محتوای رسانه‌ای در قالب وبسایت پسته پرس می‌گوید. ...