فصل برداشت پسته پوست پیازی (بیاضی) در رفسنجان آغاز شده؛ این رقم بسیار دیررس در پژوهشکده رفسنجان کشت شده است. ...